Yönetim Kurulu

Anasayfa » Yönetim Kurulu

Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Aykut EKİNCİ Müdür
Doç. Dr. Erkan HİRİK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kerem KOBUL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Derya AĞBABA Üye
Dr. Öğr. Üyesi Dilara KURU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Adem İNCE Üye
Öğr. Gör. Sevcan EKMEKÇİOĞLU Üye

 Aykut EKİNCİ
Doç. Dr., SAMÜ Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Eğitim: Ph.D., 2011, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: İktisadi Dalgalanmalar, Para Politikası, Finansal Risk, Bankacılık, Piyasa ve Kredi Riski
Seçilmiş Çalışmaları: Sakarya, B., & Ekinci, A. (2020). Exchange-traded funds and FX volatility: Evidence from Turkey. Central Bank Review, 20(4), 205-211. Ekinci, A., & Sakarya, B. Özel Tüketim Talebinin Yüksek Frekans ve Şimdi Tahmin ile Modellenmesi. Bankacılar Dergisi, 31, 113. Ekinci, A., & Erdal, H. İ. (2017). Forecasting bank failure: Base learners, ensembles and hybrid ensembles. Computational Economics, 49(4), 677-686. Ekinci, A. (2016). The effect of credit and market risk on bank performance: Evidence from Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(2).

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A222-3
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1525
Ofis Saati: Salı 13:00- 15:00
OrcidGoogle AkademikYÖKSİS CV


Erkan HİRİK
Doç. Dr., Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Eğitim: Ph.D., 2014, Kırıkkale Üniversitesi

Araştırma Alanları: Morfoloji, semantik, işlevsel dilbilgisi, dilbilimsel Türkoloji, dil ve kültür ilişkileri, edimbilim

Seçilmiş Çalışmaları: “Türkiye Türkçesinde Olumsuzluk Eki” (2010) adlı yüksek lisans ve “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin Grameri: Fiil” (2014) adlı doktora tezini yazdı. “Türkiye Türkçesinde Mental Fiiller” (2018) adlı kitap, “Türkiye Türkçesinde ‘Mental İsimler’” (2021), “Türkçede Varlık-Yokluk Bağlamında Yakınlık Belirten İşaretleyiciler” (2020), “Seri Fiil Yapıları ve Türkçe” (2019), “Türkçede Tekrarlı Yapı Sınıfları” (2018), “Türkiye Türkçesinde Eşzamandalık” (2017) adlı makaleler ve “Türkçede Düşünceyi Betimlemek Üzerine” (2019), “Seyahatnâme Penceresinden Kosova ve Civarı” (2015) gibi bildiriler akademik çalışmalarından bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A410
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Ofis Saati: Salı 13.00-15.00
AcademiaGoogle AkademikYÖKSİS CV


Mustafa Kerem KOBUL
Dr. Öğr. Üyesi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı
Eğitim: Ph.D., 2017, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dilde Okuma, Yabancı Dil Öğreniminde Bireysel Farklılıklar, Yabancı Dil Öğreniminde Bilişsel Süreçler, Çeviribilim, Çeviri Kuramları,

Seçilmiş Çalışmaları: Yabancı dil öğretiminde ders kitabı değerlendirmesi: Örnek olay incelemesi ‘Easy English’ (2005) başlıklı Yüksek Lisans Tezini yazmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı (İngilizce) Doktora Programı dahilinde İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen alan-bağımlı ve alan-bağımsız öğrencilerin yardımlı-okuma ve yardımsız-okumadaki anlama düzeyleri ve yardımlı-okumaya yönelik tutumları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma (2017) başlıklı Doktora Tezini hazırlamıştır. “Foreign Language Teaching Anxiety of Non-Native Pre-Service and In-Service EFL Teachers” (2020), “Mobile Learning Readiness Level of Turkish EFL Undergraduate Students and its Relationship with Academic Achievement and Certain Ses Variables” (2018), Learner Perspectives on Mobile Phone Integration for Vocabulary Development in Translation Classes (2017), “Language Shift and Maintenance in a Diglossia Environment with Its Educational Implications: A Case Study” (2016), “Prospective Teacher Concerns: A Comparative Study of Departments of English Language Teaching and Language and Literature” (2013), “Clinical Supervision: A Viable Option for Language Teacher Development ” (2012), “Book Review. Aspects of culture in second language acquisiton and foreign language learning” (2012), uluslararası yayımlanmış çalışmaları arasındadır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, A217-2
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1544
Ofis Saati: Salı 14.00-16.00

Google AkademikYÖKSİS CV


Derya AĞBABA
Dr. Öğretim Üyesi, Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı
Eğitim: Ph.D., 2020, Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Mekân; Yer; Kimlik; Kültür; Çokkültürlülük.

Seçilmiş Çalışmaları: “Sehiriçi Arazi Kullanımı Yönünden Eskişehir’de Sağlık Tesislerinin Mekânsal Dağılımı” (2013) adlı yüksek lisans ve “Çokkültürlü Toplumlarda Mekân, Kimlik ve Aidiyet Dinamikleri: Niğde Örneği” (2020) adlı doktora tezlerini yazdı. “İç Anadolu Bölgesinde (Nevşehir, Niğde, Aksaray, Ereğli ve Konya arasında) Volkanik Şekillerin Arazi Kullanımı ve Yerleşim Alanlarına Etkisinin Sayısal Modellemeleri” (2018), “Niğde Şehrindeki Atık Bitkisel Yağ Potansiyelinin Araştırılması ve Mekânsal Analizi” (2020) isimli projelerde yardımcı araştırmacı olarak görev aldı. “Göç, Kimlik ve Kültür: Bor’daki Mübadiller Örneği” (2019) ve “Yer Bağlılığının Sosyo-Mekânsal Farklar Bakımından İncelenmesi: Niğde Örneği” (2020) yayımlanmış makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A206
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Ofis Saati: Cuma 12.00-13.00

AcademiaGoogle AkademikYÖKSİS CV


Dilara KURU
Dr. Öğretim Üyesi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D., 2018, Aston Üniversitesi

Araştırma Alanları: Devamlı Kendini Değerlendirme Teorisi, Lider-Üye Etkileşim Teorisi, Kıskançlık, Gurur, Yüksek Performans Gösteren Çalışanlar, Çalışan Bağlılığı, Duygu Düzenleme, Duygu Etkleşiminin Liderlik Tarzına Etkileri, Takım Performansı, Kurumsal Bağlılık, Grup Davranışları, Liderlik Süreçleri
Seçilmiş Çalışmaları:
What is the Impact of Iconic Brands on Consumer Buying Behaviour In Turkey? / İkonik Markaların Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri, Türkiye’’ (2012) adlı yüksek lisans ve ‘’The Role of Leaders‘ Ambivalent Attitudes on High Performing Employees’ Attitudes and Performance / Liderlerin Değişken / Belirsiz Duygularının Yüksek Performans Gösteren Çalışanların Davranış ve Performansları Üzerindeki Etkisi’’ (2018) adlı doktora tezlerini yazdı. “The Loneliness of Organisational Leaders and Regulation of Emotion”, Human Development (iSHuD 2013); “The role of leaders’ ambivalent attitudes on high performing employees’attitudes and performance”, (Midlands Regional Doctoral Colloquium 2015) makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A202-2
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Ofis Saati: Pazartesi, 10.00-11.00

Google Academic, YÖKSİS CV, Academia


Adem İnce
Dr. Öğretim Üyesi, Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı
Eğitim: Ph.D., 2016, University of Leeds

Araştırma Alanları: Eğitim Sosyolojisi, Kültür Ve Dil, İdeoloji, Kemalizm, Modernite, Çok Kültürlülük, Azınlıklar Ve Eğitim, Çok Dillilik

Seçilmiş Çalışmaları: Endüstri Devrimi ve Kemalizm Bağlamında Türk Milli Eğitim Sisteminde Yaratıcılık (2012-YL Tezi). Türk Milli Eğitimi ve Kürt Meselesi (2016-Doktora Tezi). Eğitim Perspektifinden Türkiye’nin Kürt Meselesi (LexingtonBooks, 2017, Lanham, ABD). Cemil Meriç: Bir Fikir Arkeoloğu (2018, Bir Yayıncılık, İstanbul). Eğitim Sosyolojisi (2019, Bir Yayıncılık, İstanbul). Eğitilmiş İnsanın İmali (2020, İnsan Yayınları, İstanbul).

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Açık Kapı (Görüşme Saati): Pazartesi 13.00-15.00

Google AkademikYÖKSİS CV


Sevcan EKMEKÇİOĞLU
Öğr. Gör., Endüstriyel Tasarım / İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Eğitim: Ph.D. İstanbul Teknik Üniversitesi (devam)

Araştırma Alanları: 
Sosyal İnovasyon, Tasarım Eğitimi, Sosyal Girişimcilik, Endüstriyel Tasarım

Seçilmiş Çalışmaları:
The Users’ Approach to Zero Waste According to Five ‘R’. SEVCAN EKMEKÇİOĞLU,DENİZ EKMEKÇİOĞLU (11.01.2021 ) , Yayın Yeri:3. International Conference on Life and Engineering Sciences (ICOLES 2020) – 3D Baskı Teknolojisi ile Birlikte Tasarımın Biyomalzeme Uygulamalarındaki Etkisi. DENİZ EKMEKÇİOĞLU,CEREN PEKŞEN,SEVCAN EKMEKÇİOĞLU (22.11.2019 -24.11.2019 ) , Yayın Yeri:4th International Symposium on Innovative Approaches, in Architecture, Planning and Design , 2019

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A204
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Ofis Saati: Cuma 10:00- 12:00
YÖKSİS CV